سمینار رایگان "ساختارهای تغییرفرم پذیر در معماری" برگزار می شود


آکادمی بین المللی فناوری در هنر و معماری آرتک سمینار رایگان "ساختارهای تغییرفرم پذیر در معماری" را 20 آبان ماه در شهرداری مرکزی تبریز برگزار می کند.

به گزارش گالری آنلاین، این سمینار با سخنرانی دکتر مازیار آصفی (دکتری تکنولوژی معماری از دانشگاه لیورپول انگلستان، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و استاد مدعو دانشگاه رایرسون کانادا) برگزار می شود و مخاطبین به شرح ذیل می باشند:

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻤﺮان
شرکت های مشاور در زمینه سازه های تغییر فرم پذیر
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﺮﯾﻊ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﻞ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ، ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺑﺮج ﻫﺎ، و دﮐﻞ ﻫﺎی ﺑﺎز و ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه

علاقه مندان جهت حضور در این برنامه باید از طریق لینک برای رزرو اقدام نمایند و ساعت 16 روز یکشنبه 20 آبان ماه به نشانی تبریز، بلوار آزادی، نرسیده به چهارراه ابوریحان، ساختمان شهرداری مرکزی تبریز مراجعه نمایند.

logo-samandehi