جستاری در فرم و فضا با ساخت مجموعه ای از مجسمه های سرامیکی


مجسمه ساز ژاپنی en iwamura از طریق مجموعه هایی تکرار شونده از فرم ها، رابطۀ میان شیء و فضایی که اشغال می کند را بررسی نموده.

به گزارش گالری آنلاین، ارجاعِ en iwamura به فلسفۀ «ما» است که بررسی می کند که چگونه اشیاءِ درونِ یک فضا باعث شکل دهی به فضای بینابینی خودشان می شوند و حس مکان را ایجاد می کنند.

مجسمه هایی که هنرمند آنها را ساخته به نوبۀ خود فضای اطرافشان را شکل می دهند. اشغال فضا توسط این اشیاء ارتباط بیننده با آن فضا را تحت تأثیر قرار می دهد، سادگی اشیاء، تعیین کنندۀ این تجربه است.

بافت ریتمیک سطوح این مجسمه ها در سرتاسر این حجم های انحنادار وجود دارد و سمت و سوی جدیدی را بروی آنها ایجاد می کند. هنرمند در بعضی نمونه ها فرم ها را با استفاده از اجزاء کوچک و واضح جان بخشیده است.

logo-samandehi