روایتی از پالت‌رنگی مینیمال Ted Stamm


هنرمند آمریکایی Ted Stamm با نگاهی ساختار شکن و متفاوت به مینیمالگرایی خاص خود از طریق ظرافت در زنگ و فرم دست یافت.

به گزارش گالری آنلاین، بروکلین و لانگآیلند محل تولد و زندگی Ted Stammبوده و ندرتاً از منطقه‌ی شهری نیویورک بیرون ‌رفته است. Stammپس از شروع کار حرفهای خود یعنی کشیدن آثار آبستره‌ی رنگارنگ و شورانگیز در دورهی پس از فارغالتحصیلی‌ اش در اواخر دهه‌ی 1960، به سرعت بررسی نقاشی فراتر از سنت معمول و مطرح کردن لایههای دیگری از رنگ، فرم و خطوط پیچیده را شروع کرد.

در حالی که بسیاری از نقاشان دیگر آن دوره مانند Alan Charlton، Robert Ryman و Brice Marden نیز به دنبال موفقیت هنرمندان مدرنیست متأخر پس ازجنگ مانند Yves Klein،Ellsworth Kelly و Robert Rauschenberg، در حال تجربه‌ی تصاویر تک رنگ بودند، Stamm به سرعت آزمایش‌های خود در استفاده از پالت‌ رنگی مینیمال را بامعرفی ترکیب، ازطریق ظرافت در خط و بوم شکل‌ یافته، پیش برد.

logo-samandehi