نگاهی به نقاشی های دیواری مهدی قدیانلو

صحنه‌های تخیلی قدیانلو، استفاده از رنگ، و مهارت در ترکیب عناصر نقاشی‌های دیواری در محیط‌های موجود همگی باعث افزودن نشاط و انرژس به خیابان‌های شلوغ تهران می‌شوند.

به گزارش گالری آنلاین، این هنرمند، که تاکنون بیش از ۱۰۰ دیوار را نقاشی کرده‌است و می گوید: "امیدوار است مقداری انسجام و رنگ را به چهره معماری غالبا گیج و مبهم شهر بدهد."

بسیاری از نقاشی های دیواری او با محیط اطراف شهری نیز تعامل دارند. مانند قطرات بارات که به درخت ایستاده در کنار خیابان منتهی میشود.

logo-samandehi