معماری خارج از قاب؛ مجالی برای گفتگو و اندیشیدن در باب معماری

برگزاری نشستی در حیطه فلسفه و معماری


سلسله نشست های میان‌رشته‌ای معماری و هنرها با نشستی در حیطه فلسفه و معماری تحت عنوان "شالوده شکنی و معماری" آغاز می شود.

«معماری آمیخته ای از هنرهاست، هر آنچه هست در معماری است و معماری در همه چیز.»

به گزارش گالری آنلاین، در توضیحات این برنامه آمده است: در این سلسسه نشست ها برآنیم تا به معماری هر بار از دریچه ای تازه نگاه کنیم و با نگرشی بینارشته ای، معماری را از دریچه های جدید کندوکاو کرده، مرز میان هنر، معماری و حرفه را در هم آمیزیم و با خلاقیت و هم اندیشی شرکت کنندگان افق دیدمان را بگسترانیم.

در این بین گاهی با هنرمندان حوزه های مختلف هنری به گفتگو خواهیم نشست و از دریچه نگاه هنرمندانه آنان به معماری خواهیم نگریست، گاه با صاحبان حرفه و فن، گاه با پیشکسوتان و بزرگان گردهم خواهیم آمد، گاه با نواندیشان و متفکران حوزه های جدید. موضوع این نشست ها هر چه باشد، در فضایی غیررسمی و صمیمانه برگزار می شود تا مرز بین سخنران و شنونده را از میان برداشته، فضایی برای تبادل پرسش ها و پاسخ ها بین اساتید، هنرمندان، دانشجویان و مشتاقان این حوزه ایجاد می نماید.

این نشست با حضور دکتر ایمان هنرپور و درنا لطفی دمیرچی برگزار می شود و حضور برای عموم آزاد است.

علاقه مندان جهت حضور در این نشست می توانند ساعت 16 الی 18 روز یکشنبه 8 مهرماه به نشانی خیابان كریمخان، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ١٣٤، طبقه دوم، نشر هنوز مراجعه نمایند.

"شالوده شکنی و معماری"

شالوده شکنی طریق فهم چگونگی خلق چیزهاست. چیزهایی از قبیل اثر هنری، کتاب، شهر و نوشتار های دیگر. شالوده شکنی را می توان به زبان ساده تفکری باریک اندیشانه در باب بخش های کوچک تر سازنده یک ابژه یا شی یا اثر دانست که آن ابژه را شکل میدهند. این اجزا کوچک تر معمولا ایده ها و مفاهیم هستند.
شالوده شکنی در معنای فلسفی آن نظر به معانی دارد که خالق اثر به نحو ضمنی همراه اثر خود میسازد بدون آن که از آن ها آگاه باشد.مبنای این روش آن است کهواژه ها معنای دقیق و محدودی ندارندو ما به ذهن خالق اثر دست رسی مستقیم و بی واسطه نداریم تا بفهمیم دقیقا مقصود او چیست..
گاهی شالوده شکنی به "اثر" نگریسته و چیزهایی می یابد که خالق اثر انجام داده اما از دید خود او پنهان مانده چرا که ذهن او دارای پیش فرض هایی است که برای خودش شفاف است و به حوزه آگاهی او در نیامده است.
یکی از مهم ترین جنبه های شالوده شکنی توجه به اثر امور متضاد است یا همان چیزی که به تقابل های دوتایی در مفاهیم معروف است.بر مبنای این رویکرد گفته می شود که دو مفهوم متضاد مثل "خوب" و "بد" واقعا دو امر متفاوت نیستند.خوب زمانی معنی پیدا می کند که با بد مقایسه شود و زمانی که کسی درباره خوب حرف میزند ناخوداگاه درباره بد هم سخن میگوید.
به همین دلیل شالوده شکنی مدعی است اثر هنری هرگز آن چیزی که می نماید نیست و معانی متضاد همیشه در فحوا وجود دارند.اگر بخواهیم در امور دست به شالوده شکنی بزنیم میتوانیم درباره آن ها و معانی مستتر چیزهای زیادی بیاموزیم.
در معماری شالوده شکنی یکی از متد های معاصر به‌شمار می‌رود. با بررسی مفاهیم و بستر اندیشه و ظهور این روش فلسفی می توان به عمق تاثیر آن در معماری معاصر پرداخت. اندیشه های معماران شالوده شکن عمیقا با مفاهیم فلسفی دریدا گره خورده است. هدف از برگزاری این نشست آشنایی بیشتر با روش شالوده شکنی و در نهایت مقایسه تاثیر آن میان شاخه های مختلف هنری با تاکید ویژه بر معماری است.

دکتر ایمان هنرپور
پژوهشگر فلسفه و علوم شناختی
دانش آموخته دانشگاه های شهید بهشتی - دانشگاه ترنتو ایتالیا و دانشگاه برمن آلمان


logo-samandehi