جامعه ای به شکل باغ معکوس

نگاهی به چیدمانی هنرمند انگلیسی


هنرمند انگلیسی rebecca louise چیدمانی را تحت عنوان جامعه ارائه داده است که در آن درختان، گلها و پرندگان به صورت معلق از سقف آویزان شده اند.

این چیدمان با حمایت موزه هنر Toledo و 1800 ساعت کار داوطلبانه اعضای موزه برای جمع آوری گل و مواد گیاهی انجام شده است.

logo-samandehi