منابع فرهنگی و هنری

1396/1/18
هنر مانوی
چرا تصاویر نقاشی های مانی بیشتر چهره شرق دوری دارند تا ایرانی ؟ چرا خود هرگز کتابی ننوشت ؟
1397/11/8
بررسی جنبه های مهم فرهنگ اسلامی در کتاب "تجلی معنا در هنر اسلامی"
این کتاب یک بیان روایی است که به بسیاری از جنبه های مهم فرهنگ اسلامی می پردازد، به ویژه جنبه هایی که به طور بصری در معماری و دیگر هنرها جلوه می کنند. در هر فصل یک چارچوب تاریخی تقریبی را در نظر دارد که نویسنده های متفاوتی آن را اجرا کرده اند.
1397/10/15
نگاهی به فرایند مطالعات نظری در عرصهٔ هنر اسلامی در کتاب «هنر پیرا اسلامی»
با توجه به گسترش مطالعات نظری در حوزه هنر اسلامی و توجه پژوهشگران و محققان به این رشته دانشگاهی، پرداختن به سیر تحول و تطور شیوه‌های پژوهش در هنر اسلامی برای آشکار ساختن شکاف‌ها، چالش‌ها و کاستی‌های موجود در این میان و مقایسه و تطبیق نظریه‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به هنر اسلامی اهمیت و ضرورت‌های قابل‌توجهی دارد.
1397/9/10
شناخت و درک بهتر مفهوم رنگ با کتاب "هنر رنگ" یوهانس ایتن
جهان بدون رنگ چه مفهومی خواهد داشت؟ آیا اصلا امکان پذیر است؟ جهانی ترکیب شده از سردی و بی محتوایی و عاری از معنا ومفهوم. شما چه میزان از رنگ ها، مفاهیم و تاثیرشان بر زندگی تان آگاهی دارید؟ تاثیر یک رنگ بر زندگی به چه میزان است؟
1396/1/3
چه مهم است طرح روی جلدش
کتاب که نه، قصه و افسانه را می توان اینگونه شنید و خیالبافی کرد، با صدایی گرم. چه لذت بخش است چشم را بستن و شنیدن .
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 12
logo-samandehi