"ضمیر ناخودآگاه"؛ برپایی نمایشگاه عکس در گالری احسان


گالری احسان از روز جمعه 30 فروردین ماه میزبان نمایشگاه عکس های حمید محمد حسین زاده هاشمی تحت عنوان "ضمیر ناخودآگاه" شد.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:

من - حمید محمد حسین زاده هاشمی - در پائیزِ سال ۵۹ یا که ۶۰ بدنیا آمدم؛ تفاوتی که از میانِ درکِ شعوریِ یک انسان می توان برداشت کرد و شماره ای که در شناسنامه ام درج شده است. تحصیل را تا مقطعِ فوق لیسانسِ زبان و ادبیاتِ فارسی ادامه داده ام، اما از سالِ ۱۳۸۴ به گونه ای غریب مفتونِ هنرِ عکاسی شدم که پیشتر بیگانه نبودم با هنرِ این مرز و بوم، ساز می زدم، گهگاه خطی می نوشتم و شعر، که همواره جزءِ جداناشدنیِ من بوده است؛ باری از سالِ ۱۳۹۱ به طورِ جدی هنر عکاسی را دنبال کرده و هر از چندگاهی در جشنواره ها شرکت کرده ام تا جایی که افتخارِ آنرا بدست آوردم تا عضوی کوچک از انجمنِ عکاسانِ ایران گردم.

و امروز نمایشگاهِ انفرادیِ من با نامِ: ضمیرِ ناخودآگاه؛

«بگذاریم « ضمیرِ ناخودآگاهِ » ما آزاد و رها به گشت و گذار در میانِ زندگیِ مان مشغول باشد و به هرکجایی که می خواهد سرک بکشد، بسانِ کودکی بی گناه، بی پناه، که بسته نگه داشتنِ دست و پایِ « ضمیرِ ناخودآگاهمان » از ما انسان هایی می سازد که سر آخر می شویم ( کلیشه و قالب، جسمی فاقدِ روح و اندیشه و احساس؛ جسمی بی عشق، بی رؤیا ) و این فروتر از ذات و فطرتِ بشریت است که فی النفسه رو به سویِ پیشرفت دارد و تعالی چرا که خودآگاه، همواره خود را محدود و محصور در میانِ حصار و زنجیرهایِ بایدها و نبایدها می کند. و تلاشِ من برآن بوده است که به ضمیرِ ناخودآگاهِ خویش اجازه جَست و خیز بدهیم، که نه من تنها به عنوانِ عکاس، که مخاطب نیز همراه با من واردِ « دنیایِ خودساخته ذهنیِ من » بشود، تا بتواند تصاویر را همانگونه که هستند ببیند نه آنطور که به چشم می آیند؛ که در پسِ هر تصویر واقعیتی ست برتر از واقعیت.

پرداختن به موضوعی که زمانی سوژه ای ست تنها به منظورِ عکاسی کردن، به خودیِ خود کاری ست که سالیانِ بسیار از تولدِ آن می گذرد که امروز به خوبی بربالیده است این هنرِ سترگ و البته از بسیاری سبک هایِ هنریِ مرسوم سود جسته است و آنگاه درخواهیم یافت که زمان برایِ تکرارِ تجربیاتِ استادانِ بزرگی که کار را به اعلی درجه و به نهایتِ عالیِ آن هنر رسانده اند کاری ست بس عبث؛ از این روی با دیدی هم از این دست اندیشه، به عکس هایی روی آوردم که نه به طورِ حتم و یقین عکس هایی باشند در مجموعه سبکِ سورئالیسم و نه عکس هایی رئالیسم، نه عکس هایی هم از آن دست که مینیمالیسم را به ذهن متبادر کنند و نه از آن روی که کار را در سبکِ اکسپرسیونیسم گنجاند، که اگر بتوان تمامیِ این سبک ها را در کنارِ یکدیگر، یکجا بی اندیشه ای از « ایسم » هایِ رایج جمع کرده و بسانِ تکه هایی جدا افتاده، معشوقکانی دلباخته و رها از آغوشِ عاشق، کنارِ یکدیگر قرار داد، آن هنگام است که « ضمیرِ ناخودآگاه » می تواند ورایِ واقعیتی ساده و پیشِ پا افتاده را ببینید، معنایی دیگر را دریابد و آن هنگام است که عکاس و دیدِ خودآگاهِ وی محو گشته و « ایهام » متولد می شود.

برایِ دیدنِ این نمایشگاه و عکس هایِ آن، بهتر است کودکِ درونتان دست در دستِ « ضمیرِ ناخودآگاهِ » شما به دیدنِ آثار بنشینند تا دریابند هرآنچه را که واقعیتِ پوشالینِ نخستینِ تصاویر مانع از دریافتنِ واقعیتِ اصل و اساسیِ آن می باشد.

نمایشگاهِ « ضمیرِ‌ناخودآگاه » قدمی ست اساسی برایِ شکستنِ اندیشه هایی کلیشه ای، که بسانِ ته مانده برفی در آفتابِ تموز، باقی مانده اند؛ هنگام، هنگامِ بهار است، « هین سخنِ تازه بگو، تا دو جهان تازه شود » ! »

نمایش آثار این هنرمند تا تا 4 اردیبهشت ماه در گالری احسان به نشانی اقدسیه، آجودانیه، 14 شرقی، پلاک 22 ادامه خواهد داشت.

آثار من خود اتوبیوگرافی کاملی است. من به این حقیقت معتقدم که شعر برداشت هایی از زنده گی نیست بلکه یک سره خود زنده گی است. » با این تفاوت که شعرِ من، تصاویر است و کلماتِ من، نور است و آواهای زندگیِ من، رنگ. حمید محمد حسین زاده هاشمی سخنان خود را اینچنین با نقل قولی از احمد شاملو آغاز میکند و ادامه می‌دهد:
من « حمید محمد حسین زاده هاشمی » ۳۸ ساله و دانش آموخته رشته ای از رشته هایِ هنر و ادب و فرهنگ هستم، تا مقطعِ کارشناسیِ ارشد.
در مورد عکاسی از زمانی بسیار دور، با تصویری مبهم از صدایِ بوقِ ماشین ها و آوایی از رگبارِ بارانِ بهاری به برداشت و ثبتِ عکس مشتاق شدم . گمانم این عشق و شیفتگیِ سویِ هنر ارثی ست در خانواده من، علومِ مرتبط با عکاسی را در « خانه عکاسانِ ایران » به اتمام رسانده و با افتخار، چندی بعد عضوِ « انجمن عکاسانِ ایران » شدم؛ و امروز در دانشگاه هایی مشغولِ تدریسِ هنر هستم، نرم افزارهایِ گرافیکی و عکاسی و بخت اگر یار باشد گریزی به زیبایی شناسی و فلسفه هنر و عشق و شور میرنم تا دمی بیافروزم اخگرِ خاموشِ دلِ تاریکِ خویش را...!

وی در رابطه با هدفش از برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: باید بگویم با خود اندیشیدم نه آن است که زمانِ آن رسیده است که بگذریم از عکس هایِ همیشه و تصاویری همیشگی؟ با خود اندیشیدم زیبایی چیست؟ عکس چیست؟ هدف از هنر کدام است؟ و به این نتیجه رسیدم که با این آثار که برگرفته از « ضمیرِ ناخودآگاهِ » من بوده است تا از خودآگاه و خودخواسته یِ من، می توانم قدمی به سویِ هنری بردارم که سخنی بیش از زیبایی و زشتی داشته باشد؛ از این روی آثاری را انتخاب کرده یا عکاسی کرده ام که پیامی غیر از آن چیزی که باید، در خود نهان داشته باشد؛ عکس هایی با کوله باری از استعاره و ایهام و گاه ابهام...! و برایِ این امر شاید زمانی لازم بود تا پخته شود افکارم، باری زمان را به یاد نمی آورم، تو گویی ساعت از حرکت ایستاده بوده است در گذرِ زمان!

وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه ۱۷ اثر به نمایش درآمده است که دو اثر در اندازه ۵۰ در ۷۰ و به صورتِ عمودی بسته شده است و باقیِ کارها در قطعِ ۴۰ در ۶۰ اما با توجه به اصلِ موضوع و نه زیباییِ فرم و قالب بر رویِ تخته شاسی، تا زشتی و زیباییِ کار خود بیانگر باشد نه آنکه با آب و رنگ نقش در نقش تصویر کنم.

حسین زاده هاشمی در خصوص عنوان نمایشگاه‌اش توضیح داد: عنوانِ این نمایشگاه « ضمیرِ ناخودآگاه » است؛ دلیلش هم از آنروی است که ما، من و تو، به خواب و رؤیایمان بی اهمیت هستیم؛ راه می رویم و می بینیم و می شنویم اما بی خبر از آنکه این « ضمیرِ ناخودآگاه » ما است که بسیاری از تصمیمات را برعهده گرفته است. در این بخش باز می گردیم به بحثِ پیشین که نامِ نمایشگاه با آثار، ارتباطشان در چیست؟ و در پاسخ، به این نکته دست خواهیم یافت که تنها راهِ رابط میانِ این هر دو، گذرِ از خودآگاه و دانسته هایمان است و قدم نهادن در ناخودآگاه و رؤیاهایمان تا اینچنین با دیدنِ هر عکس واردِ فضایی شویم که به خواب بیشتر می ماند تا واقعیت، به رؤیا نزدیکتر است تا به علم!
این هنرمند عکاس ضمن اشاره بر اینکه آثارِ این مجموعه بر گرفته از سبکِ فکری و هنریِ « سورئالیسم » با ته مایه ای از « مینیمالیسم » بوده است، بیان کرد: در اندیشه هایِ « سالوادور دالی ، من ری، لوئیس بونوئل و نوشته ها و افکارِ آندره برتون » بررسی هایی کرده ام و در برخی موارد که از نرم افزارِ فتوشاپ سود جسته ام و این را صادقانه و با جسارت و بیان می کنم در باقیِ آثار، خودم را رها کرده ام، از « رئالیسم » گذشتم و واردِ بُعدِ دیگری شدم تا بتوانم تصویری که رؤیاگونه است و بسانِ خواب می ماند را از دلِ تصویری ساده بازیابم. اندیشه ها و « شوآف » هایِ نمادینِ « دالی » بسیار بر رویِ افکارم تأثیر گذار بود و اندیشه هایِ تمامیِ سورئالیست ها چراغِ راهم البته پر واضح است نمیخواهم راهِ رفته را باز بپویم، که تنها قصدم آن است از این افکار و اندیشه توشه ای سازم برایِ سبکی که امروز جنین وار دست و پایی می زند؛ اما این نکته که این علاقه و کنکاشِ درونی از کجا شروع شد باید رجوع کنم به کتابی که نوشته ام « سفر به دنیایِ خودساخته ذهنیِ من » این کنکاش و سفر، راهی نبود یک روزه، مسیری بود که از دیر زمانی اخگرش شعله ور شده بود و چراغش سوسویی میزد تا آنکه به امروز ختم شد!

از نظر این هنرمند پایانی در کارش هرگز وجود ندارد؛ کنکاش و جستجو اگر از دل برآید، راهی ست « کرانه ناپیدا » توقف مجاز نیست...
باید بگویم این متن نه به معنایِ لغویِ « مانیفست » که به بیانی می توانم استوارانه بگویم سخنانم در این متن « آغازِ مانیفستی ست در راهِ سورئالیسمِ نوین یا مینیمال سورئالیسم » که تا زمانی که بتوانم این راه را ادامه خواهم داد؛ گاه عکاسی، گاه نقاشی، گهی فیلم و زمانی شعر؛ اما این راه تازه آغاز شده است.
وی در پیان افزود: در تکمیلِ سخنانِ طولانیِ خویش تنها باید به یک نکته اشاره کنم و آن این است که دیدنِ این نمایشگاه و این آثار نه از رویِ علمِ نور و رنگ و عکاسی که از رویِ « ضمیرِ ناخودآگاه » باید باشد، با چشمِ رؤیا باید دید، با چشمِ خواب گونه، گویی همه « آلیس » هستیم در « سرزمین عجایب » تا خرقِ عادت کرده و بتوانیم رؤیایِ دست بسته وجودمان را دمی رها کنیم!
در پایان از تمامیِ شما بزرگواران، مسئولینِ محترم و فرهیخته و دانشمند و هنرمندِ گالریِ احسان و به طورِ اخص از جنابِ « احسانِ کتابچی » کمال تشکر را دارم.

رزومه و فعالیت های هنرمند:

• حضور در نمایشگاه عکس گروهی فؤاد
• چاپ عکس در تقویم « ایران سرزمین زیبای من » توسط شرکت فرهنگی – هنری صفیر؛ چند سال متوالی
• حضور در « پانزدهمین جشن تصویر سال » و نمایشِ یکی از عکس هایِ من در بخشِ « مستندِ اجتماعی » در بازه زمانی ۱ تا ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ در خانه هنرمندان
• پذیرفته شدنِ ۳ عکس در جشنواره « هنر عکاسی » در کشورِ « کرواسی »
• پذیرفته شدنِ ۱ عکس در جشنواره « 5th International Exhibition of Sacral Motifs -
2018 » در کشورِ « کرواسی »
• پذیرفته شدنِ ۱ عکس در جشنواره « فتوفیلس » در کشورِ « فرانسه »
• حضور در « شانزدهمین جشن تصویر سال » و نمایشِ یکی از عکس هایِ من در بخشِ « عکسِ خلاقانه » در بازه زمانی ۳ تا ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۷ در خانه هنرمندان
• حضور در نمایشگاهِ گروهیِ « پردیسان » در زمینه نقاشی
• حضور در نمایشگاهِ گروهی « دگردیسیِ زمان » در زمینه نقاشی
• حضور در نمایشگاهِ گروهی « فصلِ آخر » در زمینه نقاشی

- تألیف کتاب «حسین بن منصور حلاج؛ افسانه ای در پسِ پرده»
- تألیف کتاب « سفر به دنیایِ خود ساخته ذهنیِ من »
- نگارشِ مقاله « زیباسازیِ شهری با تلفیقی از هنرِ اسلامی - ایرانی و هنرِ غرب؛ با الهام و سود جستن از عنصرِ بی مانندِ طبیعت » پذیرفته شده و دارایِ تأییدیه و دارایِ مجوزِ ISC از دانشگاه شهید بهشتیِ تهران در پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
- نگارشِ مقاله « بررسیِ ارزش هایِ زیبایی شناسیِ هنرِ اسلامی - ایرانی در معماری؛ با رویکردی خردورزانه به ذاتِ زیبایِ هنرِ اسلامی - ایرانی در سازه هایِ شهری » پذیرفته شده در اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقاتِ شهریِ ایرانی - اسلامی
- نگارشِ مقاله « واکاویِ جایگاهِ « هنر » و معماری در رشدِ رواشناسیِ فردی و روانشناسیِ اجتماعی؛ با رویکردی خردورزانه به جایگاهِ « هنر » در ایجادِ یک جامعه سالم و شاداب » پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی چالش هایِ تجارت و علوم اجتماعی، با تأکید بر محورهای: تجارت، مدیریت، اقتصاد و حسابداری ( دارایِ شابک ISBN )
- نگارشِ مقاله « بررسیِ تأثیرِ زیبایی شناسیِ حکمت و اندیشه بر معماریِ اسلامی- ایرانی و معماریِ مدرنِ غرب؛ با توجه به جایگاهِ حکمتِ اسلامی و فلسفه غرب در هنرِ معماری » پذیرفته شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهایِ جهانِ اسلام ( تبریز، پایتختِ گردشگریِ کشورهایِ اسلامی ۲۰۱۸ ) و دارایِ مجوزِ ISC.
- نگارشِ مقاله « بررسی و واکاویِ تأثیرِ حکمتِ اسلامی بر هنرِ ریبایی شناسیِ معماریِ اسلامی - ایرانی؛ با رویکردی خردورزانه به تأثیرِ حکمتِ اسلامی در اعتلایِ هنرِ معماریِ ایرانی » پذیرفته شده در در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست ۲۰۱۸
- نگارشِ مقاله « بررسیِ جایگاهِ ارزشمندِ حکمت و اندیشه در هنرِ معماری و تأثیرِ آن بر زیباسازیِ کلان شهرهایِ مدرن؛ با رویکردی زیباشناسانه به حکمت و اندیشه و تأثیرِ آن در زیبا سازیِ شهری » پذیرفته شده در کنگره ملیِ معماری و عمران شهری، مؤسسه آموزشِ عالی وحدت تربت جام و دارایِ مجوزِ ISC.
- نگارشِ مقاله « ژرف اندیشی در فلسفه روانشناسیِ تأثیر و جایگاهِ تلفیق و همسوییِ میانِ هنرِ معماریِ اسلامی - ایرانی و معماریِ غربی در ایجادِ یک جامعه شهریِ پوی؛ با تأملی به تأثیرِ هنر و زیبایی شناسیِ هنرِ مدرنِ معماری بر روحِ انسانِ در جستجویِ ذاتِ زیبایی » پذیرفته شده در کنگره عمران و معماری در توسعه پایدار.

- نگارشِ مقاله « Analysis of the effect of Islamic wisdom on the art of aesthetics of Islamic-Iranian architecture; With a rational approach to the effect of Islamic wisdom on the knowledge of Iranian art architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « The 3rd International Conference On Urban Management, Civil Engineering & Technology in Modern Architecture » در شهرِ آمستردام، کشور هلند.
- مدرک گذراندنِ دوره ای ۸ ساعته در زمینه هنرِ معماری و زیبایی شناسیِ هنر معماری از دانشگاهِ آکسفورد انگلستان.
- نگارش مقاله « Examining the Status of "Art" and Architecture in the Development of Individual Psychology and Social Psychology; with a Rational Approach to the Position of "Art Architecture" in Building a Healthy Society » پذیرفته شده در کنفرانس علمی « ICMABS 2018: 20th International Conference on Metaphoric Architecture and Building Styles » در کشورِ ایتالیا، شهرِ رم.
کدِ کنفرانس: Conference Code: 18IT03ICMABS
- نگارشِ مقاله « Investigating the Effect of Aesthetics of Wisdom and Thought on Islamic-Iranian Architecture and Modern Western Architecture: Considering the Position of Islamic Philosophy and Western Philosophy in the Art of Architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICCUE 2018: 20th International Conference on Civil and Urban Engineering » در کشورِ فرانسه، شهرِ پاریس.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18FR06ICCUE
- نگارشِ مقاله « - Analyze and review the status of art and architecture in attracting and developing a tourism-based economy; With a wise approach to the potential of the tourism industry based on the art of architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICCBAE 2018 : International Conference on Commercial and Engineering Building Architecture and Engineering » در کشورِ امریکا، شهر نیویورک.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18US080283
- نگارشِ مقاله « Deep Thought in the Philosophy of Psychology the Influence and Position of the Integration between the Art of Islamic-Iranian Architecture and Western Architecture in Creating a Dynamic Urban Society; Contemplating the Influence of Art and the Aesthete » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICAHH 2018: 20th International Conference on Architectural Humanities and History » در کشورِ امارات متحده عربی، شهر دوبی.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18AE06ICAHH
- نگارشِ مقاله « Deep Thinking in the Philosophy of Psychology The Influence and Position of Integration between the Art of Islamic-Iranian Architecture and Western Architecture in Creating a Dynamic Urban Society, Reflecting on the Impact of Art and Aesthetics of Modern Art on the Human Soul in Search of the Essence of Beauty » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی وکنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا - در دانشگاه Kasem Bundit بانکوک - تایلند/ کدِ کنفرانس: Conference Code: BA-00296-ABlogo-samandehi