جستجویی درارتباط مبهم میان واقعیت و مجاز

بازنمایی شهر در اشکال بی نظم


هنرمند ساکن منهتن vicente munoz در کار اخیرش تحت عنوان «شفافیت مجازی» آسمانخراش های منهتن را به صورت اشکال هندسی نمایش داده است.

به گزارش گالری آنلاین، دراین مجموعه عکس ها قطعاتی از معماری شهری به صورت اشکال بی نظم بازنمایی شده اند. نماهای شیشه ای عظیم باعث ایجاد اعوجاج های براق در شهر شده اند که دلیل آن انحنای موجود در این نماهاست. نزدیک بودن ساختمان ها به یکدیگر در نیویورک و سایر مناطق شهری متراکم باعث می شود که نور از سطوح ساختمان ها بازتاب داده شود یا تجزیه شود و امواجی از روشنایی و الگوهایی نوری و اعوجاج هایی بدون عمق ایجاد شود.

هنرمند در این کارش به دنبال بررسی ارتباط مبهم میان واقعیت و مجاز است. به دنبال بررسی ارتباط بین شعاع های نور که از نمای یک ساختمان بر دیگری تابیده می شوند. به نظر می رسد که تعارض میان واقعیت و مجاز، دروازه ای به جهانی دیگر است. منهتن اگرچه بزرگ است اما هیچ گاه تا این حد مسحور کننده نبوده است.

logo-samandehi