عکاس بلژیکی نقاشی های جذابِ دیواری را در حالتی از ویرانی به تصویر می کشد


هنرمند اهل بروکسل،Xavier delory ، تفسیر دوباره­ ای را از نقاشی‌های دیواری رنگارنگ و شبیهِ Sol Lewittارائه می­کند.

به گزارشگالری آنلاین، مجموعه تصویرپردازی­ هایی با عنوان «پس از Sol Lewitt» به معرفی آثارِ مفهومی و جذابِ این هنرمندِ آمریکایی به سبک اکسپرسیونیسم مکان­های متروکه می­پردازد. این دوگانگی بیانگرِ تمایلِ deloryبه سبک کاوش شهری است. این مجموعه خانۀ متروکه­ ای را شرح می­دهد که دیوارهای رو به تخریب آن، آشکار کنندۀ بقایای نقاشی­های دیواریِ Sol Lewittاست. گذرا بودنِ هنر Lewittناشی از ویرانیِ این معماری است.

این هنرمند (Xavier delory)، «کاوش شهری» را فعالیتی مشتمل از بازدید و عکاسی از مکان‌های متروکه ­ای تعریف می­کند که معمولاً امکان انجام آن وجود ندارد، بنابراین، کاوش شهری ما را قادر به سفر به گذشته­ ها می­سازد.

او که برای توصیف ویرانه های خیالی مشهور است، بر ویژگی‌های معاصرِ مکان­ شناختیِ ویرانه­ ها تأکید می­کند زیرا این ویرانه­ ها دیگر محدود به سازه­ های «اعیانی» از قبیل قصرها و بناهای تاریخی نمی­شود. در حال حاضر، ممکن است ویرانه­ ها را ساختمان‌ها یا مجموعه­ های صنعتیِ متروکه ­ای کاملاً معمولی مانند مغازه­ ها یا خانه­ ها قلمداد کنند. این عکاس با آخرین مجموعۀ خود در پیِ بررسی گفتگو میان معماری، ویرانه و نقاشی است.

logo-samandehi