فراخوان

1400/7/28
ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا در دانشگاه Kasem Bundit بانکوک در راستای برگزاری موفق دوره های قبلی کنفرانس در این دانشگاه معتبر کشور تایلند و بازتاب بسیار گسترده آن و با بهره گیری از تجارب گذشته، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر بانکوک و جهان و نهادهای علمی پژوهشی فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، سیاستگزاران و مدیران، سازمانهای ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور و متخصصان و علاقه مندان مباحث مهندسی ،علوم و علوم انسانی، عمران، معماری و شهرسازی می باشد. برگزاری این کنفرانس و کنگره امكان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها ومراكزتخصصی کشور و جهان درزمینه مفاهیم مشترك علوم، مهندسی، عمران، معماری، شهرسازی و سایرموضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس و کنگره را فراهم می سازد.
1400/7/19
فراخوان مسابقه معماری طراحی فضای بام
فضای اداری و محیط کار فیزیکی هر شخص بعنوان مکان زندگی وی در ساعاتی از شبانه روز که شاید بتوان گفت بخش عمده ای از پرانرژی ترین اوقات خود را در آن می گذراند تاثیر بسیار مهمی بر مسائل روحی روانی و حتی جسمی و در نتیجه عملکرد آن شخص دارد. امروزه در بیشتر محیطهای کاری، ذهن انسان ها به دلیل تعامل مداوم با فناوری های رایانه ای و تلفن همراه و غیره، مملو از اطلاعات مختلف بوده و از طرفی بسیاری از کارکنان نیز با مشکل کمبود تحرک در دفتر کار روبرو هستند.
1400/7/10
فراخوان جایزه مظلومی پور
زنده‏ یاد استاد سیاوش مظلومی ‏پور هنرمندی توانمند در تمامی سبکهای نقاشی بود اما با دلبستگی و نگاهی ویژه که به آبرنگ داشت همواره در ارتقاء کیفیت آن تلاشهای بسیاری انجام داد و ضمن پرورش هنرجوهای بسیار، با برگزاری نمایشگاه‏های بسیارو گوناگون، تقدیرنامه ‏های داخلی و بین‏ المللی متعددی را نیز دریافت نمود. در راستای ادامه راه استاد آموزشگاه و موزه مظلومی پوربه مناسبت تولد ایشان و نام گذاری این روز به نام روز آبرنگ ایرانی، اقدام به برگزاری مسابقه ”جایزه مظلومی‏ پور” می‏ نماید.
1400/7/10
فراخوان جایزه هنری “آینه دار دوران”
جایزه هنری “آینه دار دوران” با هدف یاد و معرفی شخصیت و آثار مفاخر و فرهیختگان کشور با زبان هنر، طبق ضوابط جشنواره، در این دوره برای تمامی هنرمندان علاقه‌مند، برگزار می‌شود.
1400/7/10
فراخوان رقابت iF DESIGN AWARD
رقابت طراحی iF DESIGN AWARD 2022 از معتبرترین رقابت ها در زمینه طراحی در جهان است که از برترین طراحان در رشته های مختلف تجلیل می کند.
1400/7/8
فراخوان مسابقه «طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی»؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ۵٠٠ ﺗﺨﺘﺨﻮابی ﺳﺘﺎره
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی ﺳﺘﺎره ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑـﺮای ارزﻳﺎﺑـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎی آﺗـﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻫﺪاﻳـﺖ و راﻫﺒـﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ، ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﺧـﻮد را ﺑﺼـﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ در ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴـﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺑـﺮای ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺘـﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣﻲﮔﺬارد.
1400/7/1
فراخوان رقابت Derwent Art Prize
علاقه مندان به طراحی با مداد و ذغال میتوانند در ششمین دوره از رقابت جایزه هنری Derwent Art Prize شرکت نمایند.
1400/6/14
فراخوان جایزه طراحی KOKUYO
مسابقه بین المللی طراحی محصول KOKUYO با هدف تجسم آینده و بازنگری بر رابطه بین اشیاء و طراحی برگزار میشود.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 4305
logo-samandehi