یادداشت سارا جعفری

به بهانه برخی از نمایشگاه‌های اخیر در گالری های تهران

دکتر سارا جعفری، هنرمند معاصر و از اساتید دانشگاه هنر تهران با توجه به رویکرد و فعالیت های اخیر برخی گالری های سطح شهر تهران یادداشتی را در اختیار گالری آنلاین قرار داده است که در ادامه خواننده آن هستید.

اثر هنری زاییده ذهن هنرمند است .
بهترین و خلاصه ترین تعریفی که برای توصیف نشانه های
یک هنرمند شنیده ام ، چنین است :
حساسیت
توان بیان حساسیت
توان بیان حساسیت بر حسب زمان و مکان
و در اینجاست که باورهای هنرمند شکل میگیرد ، باورهایی که ما آن را هویت می نامیم. هویتی که در دنیای امروز محدود به خط کشیهای جغرافیایی نیست.
هنرمند صادق تجربه زیست شده خود را به تصویر در می آورد .
با مرور تاریخ از دیرگاه تا به امروز و شناخت زندگی و آثار هنرمندان به این باور میتوان رسید که "اثر هنری نتیجه هنرمندانه زیستن است" و برای هنرمندانه زیستن تعاریف زیادی میتوان جستجو کرد که یکی از آن تعاریف صداقت است .
به تعداد ما انسانها همانطور که بافت سر انگشتهایمان متفاوت است، بافت ذهنی‌مان نیز که بر گرفته از تجربه های ماست متفاوت است و هنرمند میتواند با تکیه بر این تفاوتها اثری خلق کند، از آنِ خود .
با نگاه به تاریخ هنر معاصر ایران متوجه ایسمهایی میشویم که تصنعی آنها را تکرار کرده ایم ! مگر میتوان هنر را بی‌آنکه زیست ، شناخت و باور کرد ، از فضایی به فضایی دیگر انتقال داد ! مگر میشود تجربه زیست شده‌ی مکان و زمانی را به فضایی که در آن این تجربه ها نه شکل گرفته و نه باور شده صادر کرد ؟
و هنوز و پس از گذشت سالیان پس لرزه های این موضوع را در گردآوری و نامیده شدن برخی از نمایشگاهها میتوان دید ...
در فضای پر تکاپوی امروز دنیا ، هنر را نمیتوان با ایسمها محدود کرد .
و ما هنوز نگران ایسم ها هستیم ؟!
سارا جعفری
اردیبهشت ۹۸

logo-samandehi