گزارش اولین نشست پژوهشی نشریه پشت بام

دوشنبه 22 مهرماه 1398، اولین نشست پژوهشی نشریه پشت بام با عنوان "بام نشست" در گالری ثالث برگزار شد.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی نشریه پشت بام، در این نشست که در دو بخش برگزار شد، پیرامون شماره دوم نشریه چاپی پشت بام / با موضوع انجمن خروس جنگی بود.

در بخش اول فرهنگ پارسی کیا/ پژوهش گر حوزه تاریخ ایران باستان و زیان شناس و تاریخ خطوط ایرانی به موضوع: واکنش ایران در برابر مدرنیسم، و اشاره به این که مردم ایران عمدتا در دوره فتحعلیشاه قاجار و بر اثر جنگ های ایران و روسیه با مفهوم مدرنیسم آشنا می شوند. واکنش متفکران ایرانی در برابر این پدیده متفاوت است و تاثیرات قابل توجهی بر فرهنگ معاصر ایران داشته و دارد.

در بخش دوم محمدرضا مریدی / نویسنده و منتقد و پژوهش گر جامعه شناسی هنر ایران در خصوص تبارشناسی انجمن های هنری ایران و اشاره به این نکته که تنها مطالعه تاریخ نگارانه انجمن خروس جنگی کافی نیست بلکه باید آن را تبارشناسانه بررسی کرد، باید تاریخ این تجربه را نه در گذشته، بلکه در امروز دنبال کرد و پرسید انجمن هایی چون خروس جنگی آیا تا کنون پایدار می مانند؟

قرار است نشریه پشت بام، هر ماه یک نشست پژوهشی با محوریت موضوع نشریه چاپی خود برگزار نماید.

logo-samandehi