بیانیه کمپین هنر در برابر تاریکی

شرایط حساس و بی سابقه ای بر دنیای امروز حاکم گشته است. در حالیکه بشر برای شناخت ستارگان به فضا می رود برای ساخت سلاح های فوق پیشرفته هزینه می کند، برای نابودی هم نوعان خود همه علوم را به کار میگیرد، برای آسایش خود طبیعت را تابود می کند،...

در برابر یک ویروی کمر خم کرده است. اما هنر جامعه محور امروزه می تواند مددبخش حل مسائل نوظهور انسان بی قرار و متحیر از ابعاد کرونا باشد.

تبدیل دو پاره شدن زندگی قبل و بعد از کرونا، الزامات متفاوت می طلبد، که البته اهالی هوشیار هنر با ارائه راهکارهای حل این مسائل متنوع می توانند باری از دوش پریشانی بردارند.

ما جمعی از انجمن ها، موسسات فرهنگی مستقل گرد هم جمع شده ایم تا با وجدان های بیدار تلنگری بزنیم. از همه اهالی فرهنگ و هنر که به انسانیت فکر می کنند دعوت می کنیم به ما بپیوندند. تا با همه امکانات هنری تلاش کنیم که همه زشتیهای زمین فراموش شده و خاطره آن به موزه ها و کتاب های تاریخ سپرده شود.

بیایید کمک کنیم زمین زیباتر بشود

ما بخشی از شما هستیم.

اهداف کمپین:
ایجاد همبستگی و همکاری در بین اهالی فرهنگ و هنر، برای ارتقای روحیه و حرکت در جهت هنر متعهد به زندگی بهتر.
تشویق جامعه هنری و فرهنگی، برای خلق آثاری بر علیه اقدامات ویرانگری چون جنگ و خونریزی، استعمار و غارت ملت ها، تحریم انسانهای بیگناه، تخریب محیط زیست، تبعیض نژادی و جنسیتی ...
معرفی، حمایت و همکاری با همه جنبشهای هنری و هنرمندانی که برای بهبود زندگی بر روی زمین تلاش می کنند.
نشان دادن بیشتر قابلیتهای هنری، در زدودن تباهی ها و تقویت همکاری و همفکری بشری.

logo-samandehi