نگاهی به آثار سرامیک هنرمندان آسیایی-آمریکایی

در این مطلب، بر روی هفت هنرمند آمریکایی آسیای شرقی و نحوه برخورد آنها با رسانه‌ای مملو از مفاهیم اجتناب‌ناپذیر مرتبط با آسیای شرقی و آسیایی تمرکز می‌کنیم.


به گزارش گالری آنلاین، در کتاب کتاب تزئینی 2018 Anne Anlin Cheng آمده است، ظرف چینی در تخیل غربی حضوری بی‌نظیر داشته و در تولیدات هنری چین اهمیت دارد. تحقیر آن را می توان با کاهش ارزش نیروی کار و مردم چین مرتبط کرد. این ماده ای است که دارای سنت غنی و تاریخ استعماری لایه ای است. این را می توان به سرامیک در کل و ارتباط آن با شرق آسیا نیز تعمیم داد.

هنرمندان این مجموعه شامل هنرمندان خودآموخته و همچنین اساتید هنر سرامیک است که هر کدام مسیر خاص خود را در پیش گرفته اند.

Amia Yokoyama, In the soft darkness, 2022. Courtesy of the artist and Sebastian Gladstone

Cathy Lu, American Dream Pillow, Green Beauty Mask, 2020. Courtesy of the artist and Chinese Culture Center of San Francisco

Cathy Lu, installation view of Peripheral Visions, 2022, in “Interior Garden” at the Chinese Culture Center of San Francisco, 2022. Photo by Aaron Stark. Courtesy of the Chinese Culture Center of San Francisco.

Cathy Lu, installation view of Red-White-Blue, 2019. Courtesy of the artist

Steven Young Lee

Vase with Yellow Glaze and Lobed Rim, 2020

Duane Reed Gallery

US$9,600

Steven Young Lee

Jar with Double Dragons, 2022

Duane Reed Gallery

US$9,800

Charlie Mai, Dad, I am no child, I am the moment (“Whether it’s through retribution or indebtedness,”), 2020. Courtesy of the artist

Charlie Mai, Papa (Gauge Depth Before Jumping), 2020. Courtesy of the artist

Charlie Mai, Good Sci Fi (Like Mint Floss Through Wedding Cake), 2020. Courtesy of the artist

Candice Lin, installation view of La Charada China, 2018, in “Made in L.A.” at the Hammer Museum, 2018. Photo by Ian Byers-Gamber. Courtesy of the artist, Hammer Museum, and François Ghebaly Gallery

Candice Lin

Untitled, 2021

Eli Klein Gallery

Price on request

Candice Lin

Witness (Blue Version), 2019

François Ghebaly

Sold

Candice Lin

Bridal Scold (Animal), 2019

François Ghebaly

Price on request

Candice Lin, installation view of “A Hard White Body” at Bétonsalon, 2017.

Photo by Aurélien Mole. Courtesy of the artist, Bétonsalon, and François Ghebaly Gallery

Heidi Lau, installation view of Receptor, 2022, in “Gardens as Cosmic Terrains” at Green-Wood Cemetery, 2022.

Photo by Lance Brewer. Courtesy of the artist and Matthew Brown

Heidi Lau, installation view of Yearning, 2022, in “Gardens as Cosmic Terrains” at Green-Wood Cemetery, 2022.

Photo by Lance Brewer. Courtesy of the artist and Matthew Brown

Heidi Lau, detail of ___ has questions for Moon’s reflection, 2021, in “Gardens as Cosmic Terrains” at Green-Wood Cemetery, 2022.

Photo by Lance Brewer. Courtesy of the artist and Matthew Brown

Heidi Lau

Perfume Vessel, 2022

Galerie Marguo

€12,000–€15,000

Heidi Lau, installation view of Creatures of the Unyielding Wind II, 2022, in “Gardens as Cosmic Terrains” at Green-Wood Cemetery, 2022.

Photo by Lance Brewer. Courtesy of the artist and Matthew Brown

marinatedclouds

Good Food, Solid Company, No Room for Wine(s), 2021

Hashimoto Contemporary

US$7,800

marinatedclouds, Family, Friends, Community and Unity: One Pot Feeds All, 2021. Courtesy of the artist

marinatedclouds, Plant Seeds Patiently, Nurture Dreams Softly, 2022. Courtesy of the artist

marinatedclouds, “teahouse of marinatedclouds,” 2021. Courtesy of the artist


Works made in 2020 by marinatedclouds. Courtesy of the artist

marinatedclouds, “Mom’s Home Cooking,” 2019–21. Courtesy of the artist

logo-samandehi