فراخوان مسابقه معماری طراحی سردر مجتمع شرکت صبا فولاد خلیج فارس


هدف پروژه:

دست‌یابی به بهترین و مناسب‌ترین طرح سردر ورودی کارخانه صبا فولاد خلیج‌فارس

درباره صبا فولاد خلیج فارس:

مجتمـع "صبـا فـولاد خلیـج فـارس" در زمینـی بـه وسـعتب یــش از 400 هکتــار در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنـی و فلـزی خلیج‌فـارس در کیلومتـر 20 بزرگـراه شـهید رجایــی بندرعبــاس واقــع شــده اســت. ایـن مجتمـع بـا پیش‌بینـی تولیـد سـالیانه 1.5 میلیـون تـن بریکـت گـرم HBI در مرحلـه 1 فـاز یـک و تولیـد 1.5 میلیـون تــن شــمش فــولاد بیلــت بــه ابعــاد 120×120 تــا 180×180 میلی‌متــر بــه طــول 6 تــا 12 متــر در مرحلــه دوم از فــاز یــک همچنیـن با احتسـاب توسـعه‌های آتـی آن طـی فازهـای 2 و 3 بـه ظرفیـت نهایـی حـدود 4.5 میلیـون تـن انـواع محصول فــولادی از قبیــل ورق گــرم تیر‌هــای عریــض در ســال بــه عنـوان یکـی از بزرگ‌تریـن طرح‌هـای فـولادی کشـور مطـرح اسـت.

از مهم‌ترین مشخصه‌های تاسیس شرکت "صبا فــولاد خلیـج فـارس" مـوارد زیـر اسـت:

- ایجاد زنجیره کامل فولاد

- بلندترین کورٔه احیاء مستقیم به روش میدکس در ایران

- نزدیکی به بنادر مهم تجاری شهید باهنر و شهید رجایــی

- نزدیکی بـه دریا جهـت استفاده از ظرفیـت آب شـیرین جهت تامیـن آب موردنیـاز

- مجاورت با ریل راه آهن

- اولین تولیدکننده بریکت گرم در ایران

- به واسطه احداث شرکت صبا فولاد، ایران نهمین تولیدکننده بریکت گرم در جهان اســت


نکات مورد توجه طراح:

- علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند آثار خود را در قالب طراحی سردر به طول تقریبی 23 متر ارائه کنند.

- تفکیک مسیر سواره، پیاده و دسترسی به پارکینگ

- پیش‌بینی فضاهای لازم بـرای مجموعـه نگهبانی (اتاق کنترل ترافیک، بانک، آبدارخانه و سرویس بهداشتی)، گیت کارت، ساعت پرسنل، لابی انتظار، اتاق امانات و... (متراژ حدود 150 مترمربع)

- توجه به اتصال جاده اختصاصی و مجموعه ورودی

- توجه بـه اهمیـت تجهیـزات ترافیکـی بـزرگ بـا در نظـرگرفتــن طرح‌هــای توســعه آتــی

- توجه بـه فرهنگ و معماری بومـی بندرعباس، ضمـن رعایت استانداردهای معماری روز دنیا از نکات مــورد توجه در این مسابقه محسوب می‌شــود.

- توجه به مقوله بهینه‌سازی انرژی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و راهکارهای سنتی

- بـا توجه بـه عملکـرد، نمادین بودن بنا از اهمیـت ویـژه برخوردار اسـت.


جوایز:

رتبه اول ۵۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر

رتبه دوم ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر

رتبه سوم ۲۰۰میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر


گاهشمار و راههای ارسال آثار:

آخرین مهلت ارسال آثار: 18خرداد 1400

داوری طرح‌ها: 20خرداد 1400

اعلام نتایج: 25خرداد 1400


کسب اطلاعات بیشتر: Saba Steel - Farakhan.pdf

logo-samandehi